Wiki source for RaetselToene


Show raw source

=====Töne=====

Die Lösung zu Rätsel 4 lautet "Nerd"

%%(matlab)
clear
clc
A = dec2bin('Nerd');

fs = 8000;

vk = 1:2000;

amp = kaiser(length(vk),20).' * .5;

f1 = 300;
f2 = 1000;

[N,M] = size(A);

x = zeros(1,8000);
for n = 1:N
for m = 1:M
if A(n,m)=='1'
f = f1;
else
f = f2;
end
x = [x sin(2*pi*f/fs*vk) .* amp zeros(1,2000)];
end
x = [x zeros(1,8000)];

end


wavwrite(x,fs,16,'raetsel4.wav');
%%

----
Siehe auch {{backlinks}}
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki